Programa de tallers

Els tallers es duran a terme el dia 5 de juny a la Facultat de Lletres i de Turisme de la Universitat de Girona

Ferran Orduña (SIGTE), Carla Garcia (SIGTE)
Aula: Aula informàtica 1

El taller té com a objectiu aprendre a processar imatges de satèl·lit Landsat i/o Sentinel utilitzant el software QGIS. Al llarg del taller s'exploraran les millors combinacions de bandes a l'hora d'interpretar diferents usos del sòl.

Treballarem amb el complement SCP (semi-automatic classification plugin) mitjançant el qual podrem realitzar classificacions supervisades per obtenir una capa d'usos del sòl. Veurem com millorar el resultat obtingut en la classificació d'usos del sòl mitjançant l'ús d'algunes tècniques com la introducció de l'índex NDVI o la reducció de l'efecte dels núvols.

Finalment, es treballarà amb les eines de post-processament de SCP per a realitzar una anàlisi comparativa dels canvis en els usos del sòl per a obtenir una matriu de transició entre dos imatges de satèl·lit obtingudes en diferents períodes.

Coneixements mínims: coneixements bàsics de QGIS

Nivell: intermedi

Pedro Juan Ferrer (CARTO) y Cayetano Benavent (CARTO)
Aula: Aula informàtica 2

Actualment trobem multitud de solucions de software, lliure i privatiu, per a efectuar càlculs de rutes. En aquest taller es revisaran els bindings de Python de tres d'aquestes biblioteques, així com el flux de treball per a la creació de malles navegables multiplanta.

Al taller es parlarà de les següents llibreries:

-pgRoutingLayer (pgRouting QGIS plugin coded in Python).
- OSRM Python binding.
- SGRE Python binding.

Es realitzarà una introducció a l'elaboració de malles navegables per a routing en interiors tenint en consideració la navegació multiplanta.

Finalment es realitzarà una sessió de demostració de depuració de rutes indoor utilitzant SGRE des de Python.

Software: Python 3.x, Jupyter Labs, Docker

Nivell: avançat

Coneixements mínims: es requereixen coneixements d'scripting.

Nil Sicart
Aula: Aula MACs

El taller consistirà en una explicació i treball pràctic sobre com obtenir imatges procedents de drons i com aquestes poden ser processades a través de software lliure per a l'obtenció d'ortofotomapes i núvols de punts. També es treballarà amb aquests resultats des d'un software SIG.

Al taller es veurà el treball realitzat amb OpenDroneMaps i tots els seus serveis disponibles, que han creat un flux de treball d'algoritmes que ens permeten processar imàtges aèrees, col·locar punts de control a camp per a una correcta georreferenciació, i fins i tot processar imatges de càmeres multiespectrals i tèrmiques.

Al final del taller l'alumne haurà vist diversos programes per a la captura d'imatges i sabrà quins són els principals aspectes a tenir en compte per a la seva obtenció. També sabrà com processar imatges mitjançant el software OpenDronMaps.

Software: OpenDronMaps, WebODM, QGIS, Pix4D, Missionplanner

Nivell: introductori

Coneixements mínms: coneixements bàsics de SIG

Javier Gabás (geopois)
Aula: Aula A1 (Per dur a terme aquest taller és imprescindible portar un ordinador portàtil)

En el taller es realitzarà una ruta a través de les llibreries JavaScript més conegudes per a desenvolupar aplicacions de mapes en entorns web, totalment gratuïtes i opensource, com son Leaflet i OpenLayers. S'aprendrà a integrar les APIs de plataformes com Mapbox, HERE i TomTom, realitzant una comparativa entre elles per a descobrir les similituds i diferències en relació al seu codi.

Finalment, s'integraran diferents funcionalitats en el codi, com per exemple: controls, marcadors, 'geocoder' o mapes d'isocrones. També es treballarà amb altres metodologies per a la generació d'una aplicació web mapping de forma senzilla a través del plugin qgis2web.

Metodologia: el taller serà eminentment pràctic, i a través de la programació en llenguatge HTML, CSS i JavaScript es guiarà a l'alumne/a per tal que desenvolupi visors web mapping utilitzant les llibreries Leaflet, OpenLayers, Mapbox, HERE i TomTom. S'utilitzarà per això la documentació de cadascuna de les plataformes, indicant a l'alumne/a els aspectes més interessants a tenir en consideració.

Software utilitzat: editor de codi (preferiblement Sublime Text 3), QGIS juntament amb el plugin qgis2web i llibreries JavaScript (Leaflet, Mapbox, HERE i TomTom).

Nivell: intermedi

Coneixements mínims: nocions bàsiques dels sistemes d'informació geogràfica.

Carlos López (PSIG)
Aula: Aula informàtica 1

Taller pràctic de QGIS per a tècnics en SIG amb l'objectiu d'aprendre a crear vistes i mapes que canvien amb el temps.

Durant el taller es duran a terme diferents exercicis en els quals s'utilitzaran varies eines o propietats de QGIS. En concret, es treballarà amb:

- Simbologia que canvia amb el temps utilitzant simbologia basada en regles. Ús de funcions.
- Objectes espacials que apareixen i desapareixen en funció de l'hora o del dia.
- Objectes espacials que es mouen en el temps, cotxes, animals, etc.
- Ús del plugin 'Time Manager' per a crear gif animats i treballar amb una linea temporal .
- Ús del plugin MMQGIS per a crear animacions.
- Mapes en format Mesh, mapes climàtics.

Per a dur a terme la primera part del taller es requereix l'ús d'expressions de QGIS. Abans de realitzar aquesta part s'explicaran les funcions que s'utilitzaran.

Software: QGIS Desktop

Nivell: intermedi

Coneixements mínims: coneixements bàsics de QGIS Desktop

Elena Torró (CARTO) i María Ballesteros (CARTO)
Aula: Aula informàtica 2

CARTOframes és una llibreria de Python dissenyada per a agilitzar anàlisi de dades espacials. Permet visualitzar dades juntament amb els mapes de CARTO (tant locals com remots), accedir a serveis espacials, enriquir les dades amb d'altres de lliure accés o de tercers, i realitzar anàlisi amb PostGIS. També ofereix una forma simple de compartir els resultats des del propi entorn de treball.

En aquest workshop l'alumne aprendrà a:

- Utilitzar pandas i geopandas per a llegir dades procedents de diferents fonts.
- Representar les dades utilitzant CARTOframes.
- Combinar CARTOframes amb d'altres eines i llibreries de Python per a dur a terme anàlisi de dades.
- Explorar les dades a través de mapes interactius.

Software: Jupyter notebook

Nivell: intermedi

Coneixements mínims: coneixements bàsics de programació.

Jorge Sanz (Elastic)
Aula: Aula MACs

En aquest taller es cobriran tant les capacitats geoespacials del motor de cerca d'Elasticsearch, com la seva interfície KIbana per a crear taules de comandament i altres solucions.

Elasticsearch és una de les bases de dades NoSQL de major èxit, i permet emmagatzemar i indexar enormes volums d'informació. Inclou característiques geoespacials, i per tant, permet emmagatzemar i consultar dades geomètriques, així com combinar-les amb la resta de propietats per a cercar i agregar documents.

D'altra banda, Kibana és una potent eina gràfica per a explotar i analitzar la informació emmagatzemada a Elasticsearch. Kibana inclou potents funcionalitats per a crear visualitzacions, taules de comandament i molt més.

A través de la utilització de dades en temps real o de fonts obertes, al taller veurem diferents formes de carregar dades a Elasticsearch, per a posteriorment consumir-los directament des de la seva API REST com faríem des d'una aplicació pròpia, així com crear mapes i taules de comandament des de Kibana.

Totes les dades i configuracions seran compartides amb els assistents per tal que puguin repetir el taller a posteriori.

Software: última versió estable d'Elasticsearch i Kibana

Nivell: introductori

Coneixements mínims: cap, malgrat que certa experiència amb l'stack d'Elastic pot resultar útil.

Santi Hernández Puig, Fernando Navarro (El fabricante de espheras)
Aula: Aula A1 (Per dur a terme aquest taller és imprescindible portar un ordinador portàtil)

El taller té com a objectiu que els alumnes coneguin i aprenguin a treballar amb informació geoespacial procedent del Cadastre del Ministeri d'Hisenda, segurament la font de dades d’informació urbana estatal més completa i actualitzada.

Amb aquesta finalitat es durà a terme un exercici fonamentalment pràctic en el qual, utilitzant el cas concret de la ciutat de Girona, s'analitzarà, transformarà i visualitzarà la informació continguda en els fitxers de geometria vectorial i .CAT subministrats pel Cadastre.

De forma més precisa, el taller consistirà en el càlcul d'una sèrie d'indicadors de sostenibilitat urbana referits a l'àmbit concret del centre històric de Girona, que podrien resultar d'utilitat en la redacció d'un hipotètic Pla Especial de Protecció, en un Pla de Reforma Interior, en la delimitació d'una Àrea de Regeneració i Renovació Urbana o en la elaboració d'un Pla d'Usos. A tall d'exemple, alguns d'aquests indicadors podrien fer referència a la densitat edificatòria, a la diversitat urbana, a la qualitat de l'edificació (constructiva, accessibilitat, acústica, energètica, etc) o a la pressió turística.

Per això es farà ús de dos programes de software lliure com QGIS i LibreOffice que, a partir d'un coneixement mig del primer, permetrà desgranar i extreure informació útil per al càlcul d'aquests indicadors. Posteriorment es visualitzaran els resultat sobre el mapa.

Software: QGIS i LibreOffice

Nivell: intermedi

Coneixements mínims: coneixements intermedis de QGIS